Όροι και Προϋποθέσεις

Ο παρών ιστότοπος έχει δημιουργηθεί μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν αποτελεί διαφήμιση, πρόταση, προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση επενδυτικών μέσων. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε κάθε σχετική δικαιοδοσία.

Υπεύθυνος ιστότοπου

Υπεύθυνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι η ακόλουθη εταιρεία:
Invesco Asset Management S.A., 18, rue de Londres, F-75009 Paris.

Περιορισμοί των Κεφαλαίων
Τα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα βρίσκονται υπό την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας Invesco Management S.A. ή της εταιρείας Invesco Global Asset Management Limited και μπορούν να διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας κατοικίας σας. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές του σχετικού κεφαλαίου και της σχετικής κατηγορίας μεριδίων, καθώς και στο Ενημερωτικό Δελτίο ή στα άλλα συστατικά έγγραφα για το κάθε κεφάλαιο, που αναφέρεται σε αυτό τον ιστότοπο.
Ολόκληρος ο ιστότοπος δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για πώληση μεριδίων οποιουδήποτε από τα κεφάλαια που αναφέρονται, από οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή διανομή θα ήταν παράνομη ή στην οποία το πρόσωπο που κάνει αυτή την προσφορά ή πρόσκληση δεν έχει λάβει σχετική έγκριση, ή προς κάποιο πρόσωπο, προς το οποίο θα ήταν παράνομο να απευθύνεται μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση.
Ειδικότερα, τα κεφάλαια που αναφέρονται, δεν διατίθενται προς διανομή ή επένδυση σε επενδυτές των ΗΠΑ. Τα μερίδια δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με το νόμο US Securities Act of 1933, όπως τροποποιημένος ισχύει (ο νόμος "Securities Act") και, εκτός από τις περιπτώσεις συναλλαγών που δεν παραβιάζουν το νόμο Securities Act ή κάποιον άλλο σχετικό νόμο των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, και τυχόν εφαρμοστέων νόμων οποιασδήποτε Πολιτείας των ΗΠΑ), δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άμεσης ή έμμεσης προσφοράς ή πώλησης στις ΗΠΑ ή στα εδάφη ή στις κτήσεις τους ή σε περιοχές που βρίσκονται στην δικαιοδοσία τους ή προς όφελος ενός Προσώπου ΗΠΑ.
Τα κεφάλαια που αναφέρονται δεν έχουν εγκριθεί, ούτε θα εγκριθούν για διανομή στο ευρύ κοινό στον Καναδά, καθώς δεν έχει κατατεθεί ενημερωτικό δελτίο στις εποπτικές επιτροπές και αρχές του Καναδά και των επαρχιών και εδαφών του. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διαφήμιση ή άλλης μορφής ενέργεια για δημόσια προσφορά των μεριδίων στον Καναδά. Κανένα πρόσωπο που είναι κάτοικος Καναδά για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με το νόμο Income Tax Act (Canada) δεν μπορεί να αποκτήσει ή να δεχθεί τη μεταβίβαση μεριδίων των κεφαλαίων που περιγράφονται, αν δεν του επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα Καναδική νομοθεσία, εθνική και τοπική.
Η Invesco δεν ελέγχει την καταλληλότητα και συμβατότητα των επενδύσεών σας (στην Invesco) σε σχέση με την προσωπική σας κατάσταση. Αν έχετε αμφιβολίες για το νόημα των διαθέσιμων πληροφοριών, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τους χρηματοοικονομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους σας.

 

Επενδυτικοί κίνδυνοι των Κεφαλαίων
Πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας όλους τους συγκεκριμένους επενδυτικούς κινδύνους μελετώντας τα πιο πρόσφατα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές του σχετικού κεφαλαίου και της σχετικής κατηγορίας μεριδίων, τις πιο πρόσφατες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις και το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Legal information/Notice

The entire content of the site is subject to copyright, with all rights reserved.

You may download or print individual sections of the site for personal use and information only, provided you retain all copyright and other proprietary notices. You may not reproduce (in whole or in part), transmit (by electronic means or otherwise) - except when using our Email page tool - modify, link into or use for any public or commercial purpose the site without the prior written permission of Invesco Asset Management S.A..

Απαγορεύεται η μεταφορά ιών γενικά, των ιών «worm» και «Trojan horse», ή άλλων καταστροφικών στοιχείων σε σε αυτό τον ιστότοπο και είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι οτιδήποτε κατεβάζετε ή επιλέγετε για δική σας χρήση από τον ιστότοπο είναι καθαρό από τέτοια καταστροφικά στοιχεία.

Where a link exists to a site that has not been issued by a company that forms part of the Invesco Ltd group of companies (an external link), we do not accept any responsibility for the content of such a site or the products, services or other items offered through that site.

Αυτός ο ιστότοπος  έχει δημιουργηθεί στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με την εκεί τοπική νομοθεσία, και η λειτουργία του διέπεται από αυτήν. Η πρόσβαση  σε αυτό τον ιστότοπο και η χρήση του από εσάς, σημαίνει ότι αποδέχεστε την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Μια από τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου είναι η ανέκκλητη αποδοχή από εσάς ότι κάθε διαφορά ή διαδικασία, που τυχόν προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου, με παραίτησή σας από κάθε ένσταση δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας ή άλλη σχετική ένσταση.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, προϋπόεση της χρήσης του είναι ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους.

Ο (δικός σας) τύπος κοινού

Έχουμε σχεδιάσει έτσι τον ιστότοπό μας ώστε να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες που είναι σχετικές και χρήσιμες για εσάς. Για να το καταφέρουμε αυτό, θα σας ζητάμε να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες στον ιστότοπό μας.

Κάποιες ιστοσελίδες στον ιστότοπό μας έχουν δημιουργηθεί ειδικά για συγκεκριμένα κοινά. Η ενημέρωση για το αν είστε Ιδιώτης Επενδυτής, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ή Θεσμικός Επενδυτής, μας επιτρέπει να σας δείχνουμε τις ιστοσελίδες που είναι πιο σχετικές  με τον δικό σας τύπο κοινού. Αν επιλέξετε λάθος τύπο κοινού, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο κοινού σας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους στην κορυφή της κάθε σελίδας του ιστότοπού μας.

Αν έχετε ορίσει ως τύπο κοινού σας αυτόν του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου ή του Θεσμικού Επενδυτή, αλλά δεν έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας (βλ. «Όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» πιο κάτω), θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εκ νέου την επιλογή του δικού σας τύπου κοινού μετά από μια περίοδο 30 ημερών.

Μάθετε περισσότερα για την επιλογή τύπου κοινού.

Δήλωση Απορρήτου

Με την παρούσα Δήλωση αναγνωρίζετε ότι κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ή κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε προσωρινά σας δεδομένα. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την Διαδικτυακή Ειδοποίηση Απορρήτου και Πολιτική Cookies [insert link to online UK Private Investors – Online Privacy Notice and Cookie Policy] για περισσότερες πληροφορίες.

Κάποιες σελίδες στον ιστότοπό μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους με άλλος ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο ή στις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων πριν την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων.

Ασφάλεια

Για να διατηρήσετε υψηλά επίπεδα ασφάλειας, θα πρέπει να τηρείτε συνεχώς μυστικά και ασφαλή τα ονόματα χρήστη και τα συνθηματικά σας και να μην τα αποκαλύπτετε σε κανένα τρίτο πρόσωπο. Οδηγίες που λαμβάνουμε από εσάς και επικυρώνονται με χρήση του συνθηματικού σας, θα αντιμετωπίζονται ως γνήσιες. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε συνθηματικά διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιείτε σε άλλους ιστότοπους. Αν η αποκάλυψη εκ μέρους σας του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού σας σε κάποιον τρίτο έχει ως συνέπεια να διαπιστώσουμε ότι μπορεί να διακυβεύεται η ακεραιτότητα των συστημάτων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε τη διαδικτυακή πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες και μη τήρησης εκ μέρους σας των απαραίτητων προφυλάξεων, ή σε περιπτώσεις που ο λογαριασμός σας έχει μπλοκαριστεί για λόγους ασφάλειας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκληθούν εξ αυτού του γεγονότος. 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο που αφορούν το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και ανήκουν στην Invesco, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Η παρούσα δήλωση Όρων και Συμφωνιών ενημερώθηκε στις 24 Μαΐου 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου αυτής της δήλωσης ανά πάσα στιγμή, και θα αναρτήσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας την ημέρα ισχύος των αλλαγών.